QUBIS Zaštita informatičkih sustava d.o.o.
Nova cesta 1
10000 Zagreb

Telefon : +385 1 3091461
Telefaks: +385 1 3091294

E-mail:

OIB: 31962676539

Poslovni račun kod Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu:
HR0923600001102186473

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080233754